Regulamin konkursu organizowanego z okazji Dnia Dziecka, 01.06.2021

Regulamin Konkursu:
§1 Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) jest Firma Agrimasz Sp. z o.o., Fiszewo 1, 82-335 Gronowo Elbląskie, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§2 Termin Konkursu
1. Konkurs trwa od 01.06.2021r. do 06.06.2021r.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest osoba, która spełnia warunki uwzględnione w poście konkursowym z jednym wyłączeniem, a mianowicie w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Agrimasz Sp. z o.o.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m. in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
7. Uczestnik akceptuje regulamin Konkursu poprzez spełnienie warunków zawartych w poście konkursowym.
8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, który jednocześnie pełni rolę ich administratora, zgodnie z przepisami RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród oraz promocji Konkursu. Organizator niniejszym informuje, iż podanie danych jest dobrowolne, a ponadto osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
9. Zadaniem Uczestnika jest spełnienie warunków które są określone w poście.


§3 Nagroda
1. Przyznana zostanie nagroda: Zdalnie sterowany ciągnik CLAAS AXION 870 oraz model 1:87 ciągnika CLAAS marki SIKU. 
2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.


§4 Ogłoszenie wyników Konkursu i sposób wydania Nagród
1. Spośród uczestników zostanie wybrana jedna osoba, która spełni warunki podane w poście konkursowym.
2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana przez Organizatora dnia 06.06.2021r. na profilu Agrimasz (https://www.facebook.com/Agrimasz/).
3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z nagrodzonym Uczestnikiem lub braku odpowiedzi z jego strony przez 5 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, prawo do nagrody wygasa.
4. W przypadku określonym w powyżej, Organizator ma prawo przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi, którego zgłoszenie zostało przesłane.
5. Nagrodzonemu uczestnikowi Organizator wyślę nagrody pocztą lub przesyłką kurierską w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowych danych do wysyłki.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z opublikowania nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników.


§5 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności.
2. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi, jeśli jednej próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej/kurierskiej okażą się nieskuteczne.
3. Niniejszy konkurs nie ma charakteru losowego i nie podlega pod regulację ustawy o grach hazardowych.
4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.